close
Social

Posturi vacante în administrația locală din Prahova

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI organizează concurs în data de 07.11.2017, ora 10.00 proba scrisă şi 10.11.2017, ora 10.00 interviul pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

Serviciul Autorizaţii Construcţii
– 1 post  de consilier, clasa I, grad profesional superior
Condiţii de participare:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – ramura de ştiinţă (RSI) arhitectură şi urbanism/ ştiinţe inginereşti/ştiinţe juridice;
– vechime in specialitatea studiilor minim 9 ani;

Serviciul Dezvoltare Urbană si Metropolitană 
– 1 post  de consilier, clasa I, grad profesional debutant
Condiţii de participare:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – ramura de ştiinţă (RSI) arhitectură şi urbanism.

Alte conditii specifice pentru ocuparea posturilor sunt:

  1. cunoştinţe de operare P.C. – nivel mediu;
  2. cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
  3. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  4. capacitate deplină de exerciţiu;
  5. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  6. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni, conform art. 54 lit. “h” din Legea nr.188/1999 republicată în anul 2007 cu modificările şi completările ulterioare;
  7. nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  8. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2, Palatul Administrativ.
Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt:
– formularul de inscriere;
– copia actului de identitate;
– copia certificatului de casatorie (unde este cazul);
– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
– cazierul judiciar;
– copia carnetului de munca si o adeverinta (de la 01.01.2011) eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice (pentru functiile publice unde se solicita vechime in specialitatea studiilor)
– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate care sa contina in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
– declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in incompatibilitate cu functia publica;
– declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
– declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a fost destituit/a dintr-o functie publica sau nu   i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani. 
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele se depun la secretariatul comisiei, Palatul Administrativ, camera 309, etaj III, în  perioada 06.10.2017 – 25.10.2017.

Formularul de înscriere la concurs se va depune la Registratura Primăriei Municipiului Ploiesti, Palatul Administrativ, parter, intrarea C, camera 66, în  perioada 06.10.2017 – 25.10.2017.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Buşteni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Chiojdeanca. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Oraşului Azuga organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Dezvoltare Urbană-Compartimentul Tehnic, Investiţii, Achiziţii Publice, Managementul Proiectelor şi Protecţia Mediului. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 octombrie 2017: termen limită de depunere a dosarelor, 18 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă, 20 octombrie 2017, ora 13:00: proba interviu.

Primăria Oraşului Boldeşti-Scăeni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Programe, Cadastru, Informatică, Control Comercial şi Transport local. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 06 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă, 08 noiembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Primăria Oraşului Vălenii de Munte organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează: inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Financiar Contabil și de referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, mediu. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 06 noiembrie 2017, ora 11.00: proba scrisă; iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Oraşului Vălenii de Munte organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează: administrator – Compartiment Financiar Contabil și casier – Compartiment Urmărire şi Încasare Creanţe Bugetare. Concursul are loc pe 23 octombrie 2017, ora 10.00, când vor fi programate atât proba scrisă, cât și interviul.

De asemenea, la Primăria Oraşului Vălenii de Munte se organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții publice, vacante. Este vorba despre un post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent Compartimentul Juridic și un post de șef birou Biroul Achiziţii Publice şi Fonduri Europene. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 octombrie 2017, ora 11.00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Gornet-Cricov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de inspector, gradul I, la Compartimentul Financiar-contabil, casierie, achiziţii. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 octombrie 2017, orele 09.00: proba scrisă, iar 30 octombrie 2017, ora 14.00: proba interviu.

Primăria Orașului Băicoi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: educator – puericultor (2 posturi), infirmieră (2 posturi) și femeie de serviciu. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 octombrie 2017, ora 14:00: termen limită de depunere a dosarelor; 27 octombrie 2017, ora 10:00: proba scrisă pentru posturile femeie de serviciu şi infirmiere; 27 octombrie 2017, ora 13:00: proba scrisă pentru posturile de educator – puericultor, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Comunei Cornu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului Buget – Local, Compartiment Achiziţii Publice. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 06 noiembrie 2017, ora: 10:00: proba scrisă, iar pe 08 noiembrie 2017, ora: 10:00, are loc proba interviu.

Primăria Comunei Bărcănești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă, iar pe 16 noiembrie 2017, ora 12:00, are loc proba interviu.

Primăria Municipiului Câmpina, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de bucătar la Cantina de ajutor social, din Serviciul public de asistenţă socială al Municipiului Câmpina. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 octombrie 2017, ora 13:30: termen limită de depunere a dosarelor, 25 octombrie 2017, ora 10:00: proba practică, iar data data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Direcţia Judeţeană de Pază Prahova, cu sediul în Municipiul Ploieşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de paznic – 4 posturi. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 octombrie 2017, ora 13.30: data limită pentru depunerea dosarelor, 24 octombrie 2017, ora 10.00: proba scrisă, iar pe 26 octombrie 2017, ora 10.00, are loc proba interviu.

Primăria Cărbuneşti, cu sediul în comuna Cărbuneşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de șofer microbuz școlar. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 octombrie 2017, ora 10.00: proba scrisă, iar pe 24 octombrie 2017, ora 14.00, are loc proba interviu.

Primăria Oraşului Mizil organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Patrimoniu, Cadastru şi Agricultură. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 octombrie 2017, termenul limită pentru depunerea dosarelor, 01 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă, iar pe 06 noiembrie 2017, ora 10.00, are loc proba interviu.

O.T.

Tags : jobslocuri de munca vacanteposturi vacante

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.